sleep神

    做个群宣
    第五人格的,杂cp,欢迎大家来
    新人改皮,记得戴套,不懂的私聊感染,不禁白,管理员手把手教你
    第二张是进群二维码(魔法阵),欢迎进入,第三张是群规,欢迎大家提意见
    最后占tag致歉

    做个群宣,有兴趣的加进去吧
    拟物群
    (我可以帮你们画拟物后的样子)
    (希望能有人来,超大声)

    做个群宣,有兴趣的进来吧。
    拟物群
    (我可以帮你们画拟物后的样子)
    (希望能有人来,超大声)